Grau Nutrició Humana i Dietètica

Treball de Fi de Grau

 

Normativa Premi Impuls

PREMIOS IMPULS 

 

Ofertes TFG 

   - Ofertes TFG

   - Ofertes TFG associades al Màster en Investigació Biomèdica.

Competències

Amb el treball de final de grau es pretén que els alumnes desenvolupin competències d'ordre transversal, com són:

  • Saber aplicar transversalment els coneixements i habilitats adquirides en la resolució de problemes de patologia humana relacionats amb la nutrició i la dietètica.
  • Interpretar la informació científica, tècnica i clínica amb un sentit crític, ser capaç de fer presentacions basades en aquesta informació i elaborar hipòtesis de treball.
  • Utilitzar eines com les tecnologies de la informació i la comunicació per a l'anàlisi de dades, elaboració d'informes orals o escrits i altres activitats de caràcter formatiu i/o professional.
  • Conèixer i utilitzar adequadament el vocabulari científic, tècnic i clínic propi dels diferents àmbits de la nutrició i la dietètica.
  • Ser capaç de fer informes escrits comprensibles sobre el treball realitzat, amb una justificació basada en els coneixements teoricopràctics aconseguits.
  • Utilitzar el mètode científic per analitzar dades i dissenyar estratègies d'investigació, tant en el camp experimental com en el camp clínic (enquestes), relacionades amb la nutrició i la dietètica.
  • Realitzar una exposició pública d'un treball científic original.

Sistemes d'avaluació del treball de fi de grau

Prestanció i defensa en públic davant d'un tribunal format a aquest efecte. És una avaluació diversificada que inclou aspectes d'alguns dels continguts de la titulació.