Grau Nutrició Humana i Dietètica

Accés

Objectius de la titulació

Proporcionar una formació científica en tots els vessants relacionats amb les ciències de la nutrició i dels aliments al llarg de la cadena alimentària i, alhora, desenvolupar les actituds i les aptituds necessàries per a una actuació àmplia en matèria de nutrició aplicada.

Facilitar als futurs professionals de la nutrició aplicada (dietistes) coneixements amplis en ciències bàsiques, nutrició i dietètica, salut pública i educació nutricional, organització i gestió, idiomes i altres matèries complementàries.

Perfil d'ingrés

El Grau en Nutrició Humana i Dietètica està adreçat a aquells alumnes que hagin cursat l’opció de ciències de la salut als estudis secundaris. Es recomanable que els alumnes que cursin el grau, tinguin una base sòlida en coneixements de biologia i química, mostrin gran interès en totes aquelles matèries relacionades amb la nutrició i alhora, posseeixin il·lusió per ser professionals sanitaris al servei de la salut de la població, especialment en matèria d’alimentació, dietètica i nutrició.

Es requereix capacitat d’anàlisi i d’observació, creativitat, treball metòdic i organitzat, i sensibilitat envers l'entorn social i mediambiental. A més, l’estudiant ha de mostrar motivació pel treball multidisciplinari i dirigit a projectes.

Per accedir als estudis de grau de les universitat públiques catalanes cal fer la preinscripció universitària, en les dates que s'anuncien oportunament, triant les preferències d'estudi i entregant la documentació requerida.

Podeu trobar més informació sobre la preinscripció a la pàgina de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya, que és qui gestiona l’accés a tot el sistema públic universitari.

PRIMER CURS

La coordinació dels processos d'accés i admissió a la universitat és una prioritat estratègica del Consell Interuniversitari de Catalunya, mitjançant la qual es pretén garantir que l'accés a la universitat de l'estudiantat que prové del batxillerat i de les persones més grans de 25 anys respecti els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, així com garantir la igualtat d'oportunitats en l'assignació de places. L'accés està regulat pel RD 412/2014.

El nombre de places que s'ofereix en aquesta titulació són 45.

Taules de ponderació

NOTES DE TALL

Notes de tall

CURS 1A ASSIGNACIÓ 2A ASSIGNACIÓ
2019
8,066 6,998
2020 8,431 7,076
2021 8,638 8,300
2022 8,625 5,000
2023
7,779  

CURSOS POSTERIORS

Criteris d'admissió a la Facultat de Medicina aprovats en Comissió d'Ordenació Acadèmica de la Universitat de Lleida de 22 de novembre de 2019 Criteris admissió

SORTIDES PROFESSIONALS

Professió regulada de dietista-nutricionista.

Perspectives de futur de la titulació

La importància òbvia d'una alimentació correcta per a la salut de la població en el marc d'una bona política de medicina preventiva i el paper de la dieta en el tractament de moltes malalties fan que el rol del dietista sigui important i tingui grans perspectives de futur. Fins ara, les funcions del dietista les han portat a terme persones de formacions diverses no prou orientades. L'existència ara del titulat/ada en nutrició humana i dietètica, amb una formació específica, permet situar de manera adient aquestes activitats professionals.

Seria molt convenient articular de cara al futur les competències dels diferents professionals que actuen en el camp de la dietètica, des dels titulats de cicles formatius de grau superior i formació professional de segon grau, fins als llicenciats amb formació en nutrició de carreres sanitàries (metges, farmacèutics) en el marc d'equips multidisciplinaris.