Grau Nutrició Humana i Dietètica

Guies docents de cursos anteriors

PLA D'ESTUDIS CURS 2020_21

Pla d'estudis 2020-21

  

 1r curs (60 crèdits) 

 Primer semestre

Codi   Assignatura Tipus ECTS
100601   Biologia i Genètica guia docent FB 9
100603   Anatomia Humana guia docent FB 9
100602   Química Bàsica guia docent FB 6
100607   Antropologia guia docent FB 6

Segon semestre

Codi    Assignatura Tipus ECTS
100600   Bioquímica i Metabolisme guia docent FB 9
100604   Fisiologia guia docent FB 9
100605   Bioestadística guia docent FB 6
100606   Psicologia guia docent FB 6

2n curs (60 crèdits) 

Primer semestre

Codi   Assignatura Tipus ECTS
100638  Bromatologia guia docent B 9
100610  Microbiologia i Parasitologia dels Aliments guia docent B 9
100642  Nutrició guia docent B 9
100640  Avaluació de l'estat nutricional guia docent B 3

Segon semestre

Codi    Assignatura Tipus ECTS
100615   TICS aplicades a la Nutrició guia docent B 6
100619   Fisiopatologia guia docent B 9
100609   Processat dels Aliments guia docent B 6
100611   Higiene dels Processos Alimentaris guia docent B 6
100643   Dietètica guia docent B 9

3r curs (60 crèdits) 

Primer semestre

Codi   Assignatura Tipus ECTS
100613   Economia i Empresa Alimentària guia docent B 6
100614  Dret,Ètica i Deontologia en la nutrició  Humana guia docent B 6
100621   Epidemiologia de la Nutrició guia docent B 9
100644   Nutrició clínica guia docent B 9

Segon semestre

Codi    Assignatura Tipus ECTS
100612   Qualitat i Seguretat Alimentària guia docent B 6
100620   Salut Pública i Nutrició Comunitària guia docent B 9
100639   Interacció Fármaco Nutrient guia docent B 3
100641   Suport Nutricional guia docent B 6

4t curs (60 crèdits) PLA VELL

Primer semestre

Codi    Assignatura Tipus ECTS
100624   Alimentació i Esport guia docent O 6
100625   Components Bioactius dels Aliments guia docent O 6
100626   Sistemes de Restauració Col·lectiva i Càtering guia docent O 6
100627   Psicopatologia de l'Alimentació guia docent O 6
100629   Nutricèutics i Envelliment guia docent O 6
100630   Nutrició en Pacients Crítics i Dependents guia docent O 6
    Materia transversal   O 6

Segon semestre

Codi    Assignatura Tipus ECTS
100628   Nutrigenòmica guia docent O 6
100622   Pràcticum guia docent  P 30
100631   Treball fi de grau guia docent F 6

 

Prerequisits per al grau en Nutrició Humana i Dietètica.

Pre-requisits Matèries Obligatòries s’han de tenir superades les següents matèries per poder-se matricular a:

 • Nutrició́ Clínica i Dietoteràpia-100618 (assignatura a extingir- pla vell):
  • S'ha de tenir aprovada Nutrició́-100616
  • I matricular-se al mateix curs a Dietetica-100617
 • Suport nutricional-100641, cal tenir superades:
  • Dietètica -100643
  • Nutrició -100642
  • Avaluació de l'estat Nutricional-100640
 • Nutrició clínica-100644, cal tenir superades:
  • Dietètica -100643
  • Nutrició - 100642
  • Avaluació de l'estat Nutricional -100640

Pre-requisits Pràcticum: Per poder matricular‐se del pràcticum-100622 s'han de tenir superades les matèries següents:

 • Bromatologia - 100608o 100638,
 • Processament d'Aliments - 100609
 • Nutrició́ - 100616 o 100642,
 • Dietètica - 100617 o 100643,
  • Nutrició́ Clínica i Dietoteràpia-100618 o Suport nutricional 100641 + Nutrició clínica-100644 + Avaluació de l'estat Nutricional-100640
 • Fisiopatologia-100619

Pre-requisits matèries optatives s'han de tenir superades les matèries següents:

 • Alimentació i esport-100624, cal tenir superades:
  • Bioquímica i metabolisme 100600; 
  • Nutrició-100616 o 100642
  • Avaluació Estat Nutricional100640;
  • Bromatologia-100608 o 100638;
  • Dietètica-100617 o 100643
 • Nutrigenòmica-100628, cal tenir superades:
  • Biologia i genètica-100601;
  • Bioquímica i metabolisme-100600;
  • Bioestadística-100605
 • Sistemes de Restauració col·lectiva i catering-100626, cal tenir superades:
  • Processat d'aliments-100609;
  • Higiene dels productes alimentaries-100611;
  • Qualitat i seguretat alimentaria-100612
 • Nutracèutics i envelliment-100629, cal tenir superades:
  • Biologia i genètica-100601;
  • Química bàsica-100602;
  • Bioquímica i metabolisme-100600;
  • Nutrició-100616 o 100642+ Avaluació estat nutricional 100640
 • Nutrició en Pacients Crítics i Dependents-100630, cal tenir superades:
  • Nutrició Clínica i Dietoteràpia-100618 o Suport Nutricional 100641+ Nutrició clínica 100644
 • Psicopatologia de l'alimentació 100627, cal tenir superades:
  • Psicologia-100606
 • Components bioactius dels aliments-100625, cal tenir superades:
  • Nutrició-100616 o 100642+ Avaluació estat nutricional100640
  • Bromatologia-100608 o 100638

Pre-requisits Treball final de grau: Per poder fer el treball de fi de grau s'han de tenir aprovades totes les matèries del grau

Avaluació de les matèries

En la majoria de matèries, els sistemes d'avaluació són molt similars en tots els mòduls teoricopràctics. És una avaluació diversificada en la qual es tenen en compte els aspectes següents:

 • Proves escrites sobre continguts i conceptes teòrics (50%)
 • Avaluació contínua (50%):
  • Avaluació de les activitats relacionades amb les pràctiques o amb la resolució de problemes (20%)
  • Avaluació de la capacitat d'integració de conceptes i la seua aplicació de manera transversal (30%)
 • L'evaluació de les pràctiques externes es farà amb una presentació i defensa de un treball en públic.