Grau Nutrició Humana i Dietètica

Objectius i competències

Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en  Nutrició Humana i Dietètica per la Universitat de Lleida

Objectius

Proporcionar una formació científica en totes les facetes relacionades amb les ciències de la nutrició i dels aliments al llarg de la cadena alimentària i, al mateix temps, desenvolupar les actituds i aptituds necessàries per ser capaç d'actuar àmpliament en matèria de nutrició aplicada. Donar als futurs professionals de la nutrició aplicada (dietistes) amplis coneixements en ciències bàsiques, nutrició, dietètica, salut pública, educació nutricional, organització, gestió, idiomes i altres matèries complementàries.

Valors professionals, actituds i comportaments

 • Reconèixer els elements essencials de la professió del dietista-nutricionista, incloent-hi els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici de la professió, aplicant el principi de justícia social a la pràctica professional i desenvolupant-la amb respecte a les persones, els seus hàbits, creences i cultures.
 • Desenvolupar la professió amb respecte a altres professionals de la salut, i adquirir habilitats per treballar en equip.
 • Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, prestant especial importància a l'aprenentatge, de manera autònoma i continuada, de nous coneixements, productes i tècniques en nutrició i alimentació, així com a la motivació per la qualitat.

Habilitats de comunicació i de maneig de la informació

 • Realitzar la comunicació de manera efectiva, tant de forma oral com escrita, amb les persones, els professionals de la salut o la indústria i els mitjans de comunicació, sabent utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, especialment les relacionades amb nutrició i hàbits de vida.
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.

Habilitats en ciències dels aliments

 • Identificar i classificar els aliments i productes alimentosos.
 • Conèixer-ne la composició, propietats, valor nutritiu, biodisponibilitat, característiques organolèptiques, sensorials, gastronòmiques i les modificacions que experimenten com a conseqüència dels processos tecnològics i culinaris.
 • Conèixer els processos bàsics en l'elaboració, transformació i conservació dels aliments tant d'origen animal com vegetal.
 • Interpretar i manejar les taules i bases de dades de composició d'aliments.
 • Conèixer la microbiologia, parasitologia i toxicologia dels aliments.

Habilitats en ciències de la nutrició i de la salut

 • Conèixer els nutrients, la seua funció en l'organisme, biodisponibilitat, les necessitats i recomanacions, així com les bases de l'equilibri energètic i nutricional.
 • Integrar i avaluar la relació entre l'alimentació i la nutrició en estat de salut i/o en situacions patològiques.
 • Aplicar els coneixements científics de la fisiologia, la fisiopatologia, la nutrició i l'alimentació a la planificació i consell dietètic en individus o col·lectius, tant sans (dietètica) com malalts (dietoteràpia), al llarg de tot el cicle vital.
 • Dissenyar i portar a terme protocols d'avaluació de l'estat nutricional, identificant els factors de risc nutricional.
 • Interpretar el diagnòstic nutricional, avaluar els aspectes nutricionals d'una història clínica i fer el pla d'actuació dietètica.
 • Conèixer l'estructura dels serveis d'alimentació, unitats d'alimentació i nutrició hospitalària, identificant i desenvolupant les funcions del dietista-nutricionista dintre de l'equip multidisciplinari.
 • Intervenir en l'organització, gestió i implementació de les diferents modalitats d'alimentació, suport nutricional hospitalari i de tractament dietètico-nutricional ambulatori.

Salut pública i habilitats en nutrició comunitària

 • Conèixer les organitzacions de salut, nacionals i internacionals, així com els diferents sistemes de salut, considerant el paper del dietista-nutricionista.
 • Conèixer i intervenir en el disseny, realització i validació d'estudis epidemiològics nutricionals, així com participar en la planificació, anàlisi i avaluació de programes d'intervenció en alimentació i nutrició en diferents àmbits.
 • Ser capaç de participar en activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i amb els estils de vida, portant a terme l'educació alimentària i nutricional de la població.
 • Col·laborar en la planificació i desenvolupament de polítiques en matèria d'alimentació, nutrició i seguretat alimentària basades en les necessitats de la població i la protecció de la salut.

Àmbit de la gestió i de l'assessoria legal i científica

 • Assessorar en el desenvolupament, comercialització, etiquetatge, comunicació i màrqueting dels productes alimentosos d'acord amb les necessitats socials, els coneixements científics i la legislació vigent.
 • Interpretar els informes i expedients administratius en relació amb un producte alimentari i ingredients.

Gestió de qualitat i restauració col·lectiva

 • Participar en la gestió, organització i desenvolupament dels serveis d'alimentació.
 • Elaborar, consensuar i controlar la planificació de menús i dietes adaptats a les característiques del col·lectiu al qual van destinats.
 • Intervenir quant a la qualitat i seguretat alimentària dels productes, instal·lacions i processos.
 • Proporcionar la formació higiènico-sanitària i dietètico-nutricional adequada al personal implicat en el servei de restauració.

Anàlisi crítica i investigació

 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora, i ser capaç de formular hipòtesis i recollir i interpretar la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic. Comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en matèria sanitària i nutricional.

Competències

El pla d'estudis està organitzat metodològicament perquè els estudiants, a més d'adquirir coneixements i saber-los aplicar, aconsegueixin competències i habilitats professionals. Partint d'aquesta idea i d'acord amb l'Ordre CIN/730/2009, de 18 de març, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió de dietista-nutricionista, es garanteix que s'adquireixin els coneixements necessaris per exercir les competències que es detallen a continuació:

Mòdul I. Formació Bàsica (60 ECTS)

 • Conèixer els fonaments químics, bioquímics i biològics d'aplicació en nutrició humana i dietètica.
 • Conèixer l'estructura i funció del cos humà des del nivell molecular a l'organisme complet, en les diferents etapes de la vida.
 • Conèixer les bases i fonaments de l'alimentació i la nutrició humana.
 • Conèixer l'estadística aplicada a les ciències de la salut.
 • Conèixer les bases psicològiques i els factors biopsicosocials que incideixen en el comportament humà.
 • Conèixer l'evolució històrica, antropològica i sociològica de l'alimentació, la nutrició i la dietètica en el context de la salut i la malaltia.
 • Conèixer els diferents mètodes educatius d'aplicació en ciències de la salut, així com les tècniques de comunicació aplicables en alimentació i nutrició humana.

Mòdul II. Ciències dels Aliments (25 ECTS)

 • Identificar i classificar els aliments, productes alimentosos i ingredients alimentaris.
 • Conèixer-ne la composició química, les propietats fisicoquímiques, el valor nutritiu, la biodisponibilitat, les característiques organolèptiques i les modificacions que experimenten com a conseqüència dels processos tecnològics i culinaris.
 • Conèixer els processos bàsics en l'elaboració, transformació i conservació dels principals aliments.
 • Conèixer i aplicar els fonaments de l'anàlisi sensorial de productes alimentaris.
 • Interpretar i manejar tant les bases de dades com les taules de composició d'aliments.
 • Conèixer la microbiologia, parasitologia i toxicologia dels aliments.
 • Conèixer les tècniques culinàries per optimitzar les característiques organolèptiques i nutricionals dels aliments d'acord amb la gastronomia tradicional.

Mòdul III. Higiene, Seguretat Alimentària i Gestió de Qualitat (18 ECTS)

 • Elaborar, aplicar, avaluar i mantenir pràctiques adequades d'higiene, seguretat alimentària i sistemes de control de riscos, aplicant la legislació vigent.
 • Participar en el disseny, organització i gestió dels diferents serveis d'alimentació.
 • Coordinar, realitzar i participar en la formació contínua de professionals relacionats amb l'alimentació i la nutrició, en temes de qualitat i seguretat alimentària.
 • Col·laborar en la implantació de sistemes de qualitat.
 • Avaluar, controlar i gestionar aspectes de la traçabilitat en la cadena alimentària.
 • Conèixer els aspectes relacionats amb l'economia i la gestió d'empreses alimentàries.
 • Assessorar científicament i tècnicament sobre els productes alimentosos i durant el seu desenvolupament.
 • Avaluar el compliment d'aquest assessorament.
 • Participar en els equips empresarials de màrqueting social, publicitat i al·legats saludables.
 • Col·laborar en la protecció del consumidor en el marc de la seguretat alimentària.

Mòdul IV. Ciències de la Nutrició, la Dietètica i la Salut (53 ECTS)

 • Conèixer els nutrients, les seues funcions i la seua utilització metabòlica.
 • Conèixer les bases de l'equilibri energètic i nutricional, així com la seua regulació.
 • Avaluar i calcular els requeriments nutricionals en situació de salut i malaltia en qualsevol etapa del cicle vital.
 • Aplicar els coneixements de les ciències dels aliments i de la nutrició a la pràctica dietètica i a la dietoteràpia.
 • Conèixer la gastronomia i les tècniques culinàries per optimitzar les característiques organolèptiques i nutricionals en dietètica i dietoteràpia.
 • Identificar les bases d'una alimentació saludable.
 • Participar en el disseny d'estudis de dieta total.
 • Conèixer, detectar precoçment i avaluar les desviacions quantitatives i qualitatives del balanç energètic i nutricional.
 • Planificar, realitzar i interpretar l'avaluació de l'estat nutricional de subjectes i/o grups, tant sans (en totes les situacions fisiològiques) com malalts.
 • Conèixer els aspectes fisiopatològics de les malalties relacionades amb la nutrició.
 • Identificar els problemes dietètico-nutricionals del pacient, així com els factors de risc.
 • Elaborar i interpretar una història dietètica tant en subjectes sans com en malalts.
 • Interpretar una història clínica.
 • Comprendre i utilitzar la terminologia emprada en Ciències de la Salut.
 • Interpretar i integrar les dades clíniques, bioquímiques i farmacològiques en la valoració nutricional del malalt i en el seu tractament dietètico-nutricional.
 • Planificar, implantar i avaluar dietes terapèutiques per a subjectes i/o grups.
 • Conèixer l'organització hospitalària i les diferents fases del servei d'alimentació i nutrició.
 • Participar en l'equip multidisciplinari d'una unitat de nutrició hospitalària.
 • Conèixer les distintes tècniques i productes de suport nutricional bàsic i avançat.
 • Desenvolupar i implementar plans de transició dietètico-nutricional.
 • Planificar i portar a terme programes d'educació dietètico-nutricional en subjectes sans o malalts.
 • Comprendre la farmacologia clínica i la interacció entre fàrmacs i nutrients.
 • Manejar les eines bàsiques en TIC utilitzades en el camp de l'alimentació, la nutrició i la dietètica.
 • Conèixer els límits legals i ètics de la pràctica dietètica.

Mòdul V. Salut Pública i Nutrició Comunitària (18 ECTS)

 • Conèixer les organitzacions i els sistemes de salut nacionals i internacionals, així com les polítiques de salut.
 • Participar en l'anàlisi, planificació i avaluació d'estudis epidemiològics i de programes d'intervenció alimentària i nutricional en diferents àrees.
 • Dissenyar i realitzar valoracions nutricionals per identificar les necessitats de la població en termes d'alimentació i nutrició, així com identificar els determinants de salut nutricional.
 • Dissenyar, intervenir i executar programes d'educació dietètico-nutricional i de formació en nutrició i dietètica.
 • Col·laborar en la planificació de polítiques alimentàries i nutricionals per a l'educació alimentària i nutricional de la població.

Mòdul VI. Pràcticum i Treball de Fi de Grau (30 ECTS)

 • Adquisició i desenvolupament de competències transversals en la realització de pràctiques en l'àmbit clínic, administratiu o de salut pública relacionades amb la nutrició humana i amb la dietètica en la salut i en la malaltia (hospitals, centres d'assistència primària o sociosanitaris, organitzacions comunitàries, indústries alimentàries i de restauració col·lectiva).
 • Presentació i defensa davant del tribunal universitari d'un projecte de fi de grau consistent en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides.